Mae Rhaglen Genedlaethol Rheoli Diogelwch Dŵr RLSS UK yn fframwaith cymwysterau hyblyg, modiwlaidd.

Nodau'r Rhaglen Genedlaethol Rheoli Diogelwch Dŵr yw:

  • Rhoi gwybodaeth a sgiliau hanfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn dŵr, ar ddŵr neu'n agos ato i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth am reoli diogelwch

  • Galluogi arweinwyr grwpiau i ddarparu gweithgareddau mwy diogel mewn safleoedd dŵr agored

  • Datblygu sgiliau diogelwch dŵr galwedigaethol ar gyfer gweithwyr sy'n gweithio o amgylch glannau dŵr

  • Hwyluso cydymffurfiad â rhwymedigaethau statudol a sifil, yn enwedig Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 gyda rheoliadau cysylltiedig sy'n ymwneud â systemau gwaith diogel

  • Datblygu sgiliau ymateb brys effeithiol i'r rheini sy'n gweithio mewn amgylchedd dŵr

Mae busnesau yn aml yn gwneud darpariaeth gynhwysfawr ar gyfer hyfforddi gweithwyr mewn agweddau cyffredin ar iechyd a diogelwch fel cymorth cyntaf, diogelwch tân, trin â llaw a COSHH. Ni roddir yr un pwyslais bob amser ar ddiogelwch dŵr. Yn nodweddiadol mae dŵr agored yn oer, yn ddwfn, yn symud yn gyflym ac yn anodd mynd i mewn ac allan ohono, gyda pheryglon cudd o dan y dŵr. Mewn llawer o fusnesau, mae angen i weithwyr ddeall a rheoli'r risgiau penodol sy'n gysylltiedig â'r peryglon anghyfarwydd hyn.

Mae'r NWSMP yn gyfres o wobrau hyfforddi lefel mynediad, modiwlaidd a chydgysylltiedig sy'n cynnig dull hyblyg o gyflwyno hyfforddiant diogelwch dŵr. Fe’i crëwyd yn benodol i helpu cyflogwyr i amddiffyn gweithwyr rhag risg o niwed o ganlyniad i weithio ger neu o gwmpas dŵr. Mae'n addas ar gyfer ystod eang o amgylchiadau, gan gynnwys:

  • y diwydiant adeiladu, lle mae adeiladwyr, penseiri a pheirianwyr yn gweithio ar safleoedd ger, ar, mewn neu dros ddŵr agored

  • yr heddlu, gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân wrth ymateb i ddigwyddiadau cyn i'r arbenigwyr gyrraedd

  • cwmnïau cyfleustodau a gwasanaethau llywodraeth leol sy'n gweithio'n agos at ddŵr, yn enwedig mewn llifogydd

  • ffermwyr

  • ceidwaid parciau

Mae'n arbennig o addas ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda phlant fel athrawon, arweinwyr sgowtiaid a geidiaid, arweinwyr grwpiau ieuenctid a gweithwyr proffesiynol gweithgareddau awyr agored. Peidiwch â gadael i ddiffyg hyder mewn gweithgareddau asesu risg yn agos at, mewn dŵr neu ar ddŵr eich atal rhag rhedeg y teithiau rydych chi'n gwybod y byddant yn ysbrydoli'r rhai rydych chi'n eu harwain neu'n eu haddysgu.

Mae'r rhaglen yn dechrau gyda Lefel 1, y Modiwl Ymwybyddiaeth Diogelwch Dŵr, sy'n rhoi’r llwyfan damcaniaethol ar gyfer modiwlau uwch.  Mae modiwlau penodol i amgylchedd yn ymdrin â pheryglon sy'n gysylltiedig â llifogydd, traethau, afonydd a dŵr llonydd yn ogystal â thechnegau achub sylfaenol.  Mae'r modiwl llifogydd yn cyrraedd safonau DEFRA (Modiwl 1 Ymwybyddiaeth Dŵr). I unrhyw un sydd angen sgiliau achub mwy datblygedig, mae'r Modiwl Achub Mewn Dŵr yn cwmpasu gwybodaeth achub hanfodol mewn dŵr ac yn profi cymhwysedd. Gellir ychwanegu Achub Bywyd i wneud rhaglen wirioneddol gynhwysfawr.


Yr ychwanegiad diweddaraf at y Rhaglen Rheoli Diogelwch Dŵr Cenedlaethol yw'r modiwl Offer Amddiffynnol Personol Dyfrol (APPE), sy'n darparu arweiniad manwl ar ddetholiad o APPE priodol a sut i’w defnyddio'n gywir, gan gynnwys siacedi achub masnachol.

Mae'r Rhaglen Genedlaethol Rheoli Diogelwch Dŵr yn wobr ardystiedig gan Gymdeithas Achub Bywyd Frenhinol y DU (RLSS UK). Mae Lefel 1 yn cynnwys pecyn hunan-astudio ac uned ddysgu dan arweiniad pedair awr. Mae pob modiwl Lefel 2 a Lefel 3 yn cynnwys tair awr o hyfforddiant. Bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar fodiwlau a gymerir ond mae rhaglen nodweddiadol, sy'n cynnwys Lefel 1, dau fodiwl Lefel 2 a Lefel 3 yn gofyn am 2 ddiwrnod o hyfforddiant.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys y maes llafur llawn, ewch i wefan RLSS UK.

Awareness

Water Safety Awareness

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 Introduction to Water Safety Standalone Module

Per person:

Contact us

Standard

NWSMP Standard

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 to 3 - standard modules

Per person:

Contact us

APPE

Aquatic PPE

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 Aquatic Personal Protective Equipment Standalone Module

Per person:

Contact us

Enhanced

NWSMP Enhanced

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 to 3 - enhanced modules

Per person:

Contact us

Flood

Occupational Flood Safety

RLSS UK National Water Safety Management Programme Level 1 Occupational Flood Safety Standalone Module

Per person:

Contact us