AMDANOM NI

Mae Norwal Limited yn darparu cyrsiau hyfforddi o'n canolfan yn Rhiwlas, ger Bangor yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Efallai y bydd gennych rai cwestiynau yr hoffech eu gofyn cyn archebu lle. Cyn i chi gysylltu â ni yn uniongyrchol, a ydych wedi gweld ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau hyfforddiant cymorth cyntaf a phob un o'n cyrsiau hyfforddi gofal brys cyn-ysbyty (ymateb cyntaf gofal brys - FREC), cyrsiau iechyd a diogelwch yn y gweithle a chyrsiau addysg a hyfforddiant yn cael eu hardystio gan Qualsafe Awards, corff dyfarnu a reoleiddir gan Ofqual. Byddwn bob amser yn darparu ardystiad wedi’i reoleiddio os hysbysebir y cwrs fel y cyfryw - byddwch yn ofalus o unrhyw ddarparwyr eraill sy’n hysbysebu cwrs wedi’i reoleiddio ac yna’n darparu tystysgrifau ‘mewnol’. Ar gyfer rhai cyrsiau, gallwn dderbyn Credydau Dysgu Uwch (rhif darparwr cymeradwy 9849). Rydym yn trefnu cyrsiau agored drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein cymwysterau mwyaf poblogaidd. Rydym yn gallu darparu ystod llawer ehangach o gyrsiau ar gyfer sefydliadau sydd angen hyfforddi grŵp o fynychwyr.

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu cyrsiau o safon uchel. Rydym yn cyflawni hyn yn bennaf drwy sicrhau bod gennym hyfforddwyr cymwys a phrofiadol iawn. Er enghraifft, caiff ein cyrsiau gofal cyn-ysbyty (megis y Tystysgrifau QA Lefel 3 a 4 mewn Ymateb Cyntaf Gofal Brys) eu darparu gan uwch barafeddyg rheng flaen GIG sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, sy'n dysgu ar y cwrs BSc Gwyddor Parafeddyg ac yn mentora parafeddygon dan hyfforddiant.

 

Mae ein hyfforddwyr cymorth cyntaf wedi gweithio fel swyddogion cymorth cyntaf yn y gweithle ac mae ganddynt flynyddoedd lawer o brofiad mewn dysgu eraill. Mae gan lawer ohonynt gefndir hefyd mewn dysgu cyrsiau achub bywyd Royal Life Saving Society UK. Rydym yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn y mynyddoedd neu ar y dŵr, ac yn gwybod sut beth yw darparu gofal brys mewn amgylchiadau heriol. Mae pob un o'n hyfforddwyr wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am brotocolau ac arferion cyfredol, rhywbeth sy'n brin mewn cyrsiau a ddarperir gan gwmnïau eraill.

 

Caiff ein cyrsiau addysg a hyfforddiant (fel y dyfarniad QA lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant) eu dysgu gan athro cymwys sydd â phrofiad helaeth o arwain arolygiadau o ysgolion a darparwyr hyfforddiant. Gan gyfuno'r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod astudiaethau ôl-raddedig gyda deng mlynedd ar hugain o brofiad ymarferol o ddysgu a hyfforddi a miloedd o arsylwadau gwersi fel arolygydd, mae mewn sefyllfa dda i arwain a chefnogi'r rhai sy'n newydd i bleserau a chyfrifoldebau addysg a hyfforddiant.

 

Mae cyrsiau RYA, fel y dystysgrif radio morol maes byr a thystysgrif cymorth cyntaf RYA, yn cael eu dysgu gan bersonél sydd â blynyddoedd o brofiad gorchymyn gweithredol mewn chwilio ac achub.

Rydym hefyd yn ymfalchïo mewn darparu gwerth rhagorol am arian. Byddwch yn sylwi ein bod yn gwneud pob ymdrech i brisio ein cyrsiau yn gystadleuol. Lle y bo'n bosibl, ein nod yw defnyddio'r pris isaf yn y farchnad leol. Fodd bynnag, ni fyddwn yn cyfaddawdu ar ansawdd, hyd yn oed os yw hyn yn golygu codi pris uwch. Rydym yn denu hyfforddwyr gwych oherwydd ein bod yn talu cyfradd iddynt sy'n adlewyrchu eu profiad a'u sgiliau proffesiynol. Rydym hefyd yn sicrhau ein bod yn bodloni neu'n rhagori ar yr holl ofynion o ran cyfleusterau a chyfarpar hyfforddi a osodir gan y sefydliadau dyfarnu. Yn wir i chi, nid yw pob canolfan hyfforddi mor ddiwyd!

Rydym yn ganolfan hyfforddi sy’n gydnabyddedig gan y Cymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA) sy'n cynnig amrywiaeth o'u cyrsiau mordwyo a diogelwch ar y glannau a'u cymwysterau. Mae ein cymwysterau mordwyo ar y tir yn cael eu cyhoeddi gan y Cynllun Dyfarniad Llywio Cenedlaethol (NNAS).

Rydym hefyd yn darparu cymwysterau cymorth cyntaf Rescue Emergency Care (REC), cymwysterau diogelwch ac achub dŵr galwedigaethol Cymdeithas Achub Bywyd Brenhinol y DU (RLSS UK) a hyfforddiant iechyd a diogelwch achrededig i'r safonau a osodir gan y Design and Technology Association (DATA).

CWRDD Â'R TÎM

Jon Carter

CYFARWYDDWR  

 

Fel athro cymwysedig, Jon sy'n gyfrifol am arwain y gwaith o ddarparu ein cyfres o gymwysterau addysg a hyfforddiant. 

Cliciwch yma i ddarllen rhagor.

Miles.jpg

Miles Bateman

HYFFORDDWR PARAFEDDYG

 

Mae Miles yn uwch barafeddyg rheng flaen ar hyn o bryd gydag ymddiriedolaeth y GIG. Mae'n gyfrifol am ddarparu'r holl gyrsiau gofal cyn-ysbyty.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor.

Ross Boushear

HYFFORDDWR

 

Mae Ross yn hyfforddwr cymorth cyntaf profiadol iawn, ac mae'n cyflwyno cyrsiau'n rheolaidd i fusnesau ac ysgolion. Mae'n aelod o griw gyda’r RNLI.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor.

YMGYNGHORI

Fel gweithwyr addysg proffesiynol, gallwn hefyd gynnig gwasanaeth ymgynghori wedi’i deilwra i chi, gan gynnwys:

  • paratoi ar gyfer arolygiad

  • hunan-arfarnu a chynllunio ar gyfer gwella

  • datblygu arweinyddiaeth

  • gwasanaethau sicrhau ansawdd

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i drafod eich gofynion.